เกษตรฯ ขับเคลื่อนแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อนำผลการวิเคราะห์แนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลไปขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม สำหรับกลุ่มพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่นาดอน นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ยางพาราในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3/N) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ภาคเกษตร และความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันในการยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดของโครงการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีแนวทางการดำเนินโครงการฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,