เปิดรายชื่อผู้สมัครสรรหาบอร์ด กกพ.โควต้า NGO-อธิการบดี, “ศรีสุวรรณ” ขอร่วมวง

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.ขอแจ้งผลสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ (NGOs) และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังนี้

รายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนองค์กร ประกอบด้วย
ชื่อองค์กร ชื่อผู้แทน

  1. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นายวิจารย์ สิมาฉายา
  2. สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา นายสมศักดิ์ สันธินาค
  3. สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน นายศรีสุวรรณ จรรยา
  4. สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์

รายชื่ออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือก ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือเชิญผู้มีอำนาจขององค์กร หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันที่ 19 ก.ค.64 และในส่วนของผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทางสำนักงาน กกพ. ได้ส่งหนังสือเพื่อให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน เพื่อเลือกผู้แทนตามรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิรับการคัดเลือก

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดไว้ที่สำนักงาน กกพ. และเว็บไซต์ของสำนัก
งาน www.erc.or.th ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,