แพทยสภา จี้เร่งจัดหาวัคซีน mRNA ครอบคลุมทุกกลุ่ม ย้ำประชาชนต้องฉีดฟรี

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ออกแถลงการณ์จากแพทยสภาในสถานการณ์โควิด-19 (ฉบับที่ 1) โดยระบุว่า ตามที่สถานการณ์การระบาดของติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 มีการเพิ่มติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แพทยสภา ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงขอประกาศการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. แพทยสภาสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้มีใช้อย่างหลากหลาย เพียงพอโดยเร็วที่สุด และเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ เช่น กลุ่มวัคซีน mRNA โดยให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว

2. แพทยสภาสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนที่เหมาะสม เช่น กลุ่มวัคซีน mRNA อย่างรวดเร็ว

3. แพทยสภาสนับสนุนให้รัฐบาล เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด

4. แพทยสภาสนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

5. แพทยสภาสนับสนุนการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านวิชาการของแต่ละราชวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525

6. แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 มาตรา 47

7. แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ไม่ว่าชนิดใดโดยเร็วที่สุด เพราะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้

8. แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม dรเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการอยู่ภายในที่พักอาศัยเมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น เพราะสามารถช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,