โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 771 นายทหาร “พล.อ.วรเกียรติ” นั่งปลัดกลาโหม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 771 นาย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.ร.อ.มนัสวี บูรณพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางการอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.ร.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก

พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก

พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

พล.ต.สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2

กองทัพเรือ

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)

พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ

กองทัพอากาศ

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.)

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,