A ออกหุ้นกู้มีประกัน 2.5 พันลบ. 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7%ขายสถาบัน-รายใหญ่ 5-7 ก.ค.

บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค.64 ผ่าน บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เคทีบีเอสที บล.คันทรี่ กรุ๊ป บล.เอเอสแอล และบล.เออีซี

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยูที่ “BB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63

สำหรับหลักประกัน คือ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปราศจากภาระผูกพันได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต และ ทรัพย์สินประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคารเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาวังหิน

ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่เสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ A21OAที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 ต.ค.64 และหุ้นกู้ A21OB ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 ต.ค.64 และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,