ACE เผยบ.ย่อยซื้อที่ดิน 117.47 ลบ.ใช้เป็นสถานที่สร้างโรงไฟฟ้าขยะเชียงหวาง

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (NCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 เข้าทำรายการซื้อที่ดินจำนวน 17 แปลง เนื้อที่รวม 207-2-19 ไร่ กับ บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ACIP) และ นางสาวจินตนา ทรงเมตตา โดยที่ ACIP และ นางสาวจินตนา เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ รวมมูลค่าการซื้อขาย 117,471,885 บาทเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง NCE เป็นผู้ชนะการ เสนอราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงหวาง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 อบต. เชียงหวาง ได้มีประกาศและแจ้งให้ทราบว่า NCE เป็นผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงหวาง ดังนั้น NCE จึงมีความประสงค์เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายแปลงที่ดินเป้าหมายกับ ACIP และนางสาวจินตนา ในราคาซื้อขายรวม 117,471,885 บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงหวางต่อไป

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงหวางเป็นโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่มีขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวัน ภายใต้สัญญาโครงการแบบ Build-OwnOperate (BOO) มีอายุ 25 ปี โดยคาดการณ์ว่าโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 8.0 เมกะวัตต์ โดยมีตัวเลขประมาณการมูลค่าการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงหวางทั้งหมดซึ่งได้รวมมูลค่าที่ดินโครงการแล้ว เท่ากับ 1,850,410,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแสเงินสดภายในของ NCE และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินเพิ่มทุนและ/หรือเงินกู้ยืมจากบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้จำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของ NCE และ/หรือ บริษัทฯ แต่อย่างใด โดยในกรณีที่เป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คาดว่าการกู้ยืมดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , ,