APURE ออกวอร์แรนต์แจกผู้ถือหุ้นเดิม 2:1 กำหนดราคาใช้สิทธิ 7 บาท/หุ้น

บมจ.อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 737,864,463.00 บาท (จำนวน 1,054,092,090 หุ้น) เป็น 670,794,168.10 บาท (จำนวน 958,277,383 หุ้น) โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 95,814,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็น 67,070,294.90 บาท

จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,006,191,252.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 479,138,692 หุ้น หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็น 335,397,084.40 บาท โดยจะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (APURE-W3) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปีและอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิ 7 บาท/หุ้น เว้นแต่กรณีที่อาจมีการปรับอัตรา และราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยวัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (APURE-W3) เพื่อให้บริษัทความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับโครงการและการลงทุนต่างๆ เพื่อสร้างผลการดำเนินการที่ยั่งยืน

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 17 ธ.ค.64 โดยจะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 8 ธ.ค.64 และจะและกำหนดรายชื่อผูถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถืออหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พ.ย.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,