BC ยกเลิกเข้าซื้อที่ดิน-พัฒนาโรงแรมหาดละไมเกาะสมุยหลังท่องเที่ยวฟื้นช้า

บมจ.บูทิค คอร์ปอเรชั่น (BC) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งที่ดิน และการพัฒนาโครงการโรงแรมชายหาดละไม เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัท จึงเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ไปแล้วนั้น

แต่จากการที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 63 มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเกาะสมุยที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักกว่าหลายพื้นที่ และอาจจะใช้เวลานานที่จะฟื้นตัว

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จึงได้มีมติอนุมัติ (1) ให้ยกเลิกการเข้าทำรายการได้มาซึ่งที่ดิน และการพัฒนาโครงการโรงแรม ชายหาดละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) ให้ยกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดิน ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ทำกับบริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด (3) ให้บริษัทเข้าทำสัญญา Settlement Agreement กับบริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด

ทั้งนี้ การยกเลิกการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทได้ชำระค่ามัดจำสำหรับการซื้อที่ดินดังกล่าวสุทธิทั้งสิ้น 5,500,000 บาท สำหรับเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไม่ได้นำไปใช้ในโครงการนี้ บริษัทจะนำไปเป็นเงินหมุนเวียนและลงทุนในโครงการอื่นๆต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,