BCPG ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพกับ VRB วงเงิน 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

บมจ.บีซีพีจี (BCPG) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงทุนในบริษัท VRB Energy Inc. (VRB) ซึ่งเป็นบริษัท Holding Company จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน และมีบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบธุรกิจวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงาน ประเภท Vanadium Redox Flow โดยการเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ VRB ในวงเงินไม่เกิน 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นั้น

บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพกับ VRB เพื่อซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในวงเงิน 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ VRB ได้ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ทั้งนี้การชำระราคาหุ้นกู้แปลงสภาพจะเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานแล้ว บริษัทฯยังสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าว มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในปัจจุบันของบริษัทฯ เนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานของ VRB เป็นแบตเตอรี่ประเภท Vanadium Redox Flow เหมาะสำหรับการใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการความจุสูงและกักเก็บได้เป็นเวลานาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ก.ค. 64)

Tags: , , ,