BCPG เผยบ.ร่วมทุนเซ็นซื้อขายไฟฟ้าพลังลมกับเวียดนาม 600MW คาด COD สิ้นปี 68

บมจ.บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน และ IEAD ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ ที่แขวงเซกองและแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสีเขียวผ่านสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์ ไปยังเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 IEAD ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement:PPA) กับ Vietnam Electricity เรียบร้อยแล้ว โดยซื้อขายไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ ที่ชายแดนสปป.ลาว – เวียดนาม อายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เปิดดำเนินการซื้อขายเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,