BGRIM แจ้ง DTE แบ่งสินทรัพย์โครงการ DT1 – สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวให้ DTE1

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) แจ้งว่า บริษัท Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company (DTE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิตรวม 420 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ 231 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย Dau Tieng Tay Ninh Energy Solar Project 1 (โครงการ DT1) กำลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ และ Dau Tieng Tay Ninh Energy Solar Project 2 (โครงการ DT2) กำลังการผลิต 240 เมกะวัตต์นั้น

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 DTE ได้ดำเนินการแบ่งแยกกิจการกับ บริษัท DT1 Energy Joint Stock Company (DTE1) ซึ่งไม่ได้เป็นกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเป็นการดำเนินการตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการแบ่งแยกสินทรัพย์สุทธิของโครงการ DT1 พร้อมทั้งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีกำลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ ให้แก่ DTE1 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และภายหลังการแบ่งแยกโครงการแล้ว DTE ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในโครงการ DT2 กำลังการผลิต 240 เมะวัตต์ โดยส่วนได้เสียของ บี.กริม เพาเวอร์ใน DTE เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 55.00 เป็นร้อยละ 96.25

ดังนั้น กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ จะคงเดิมที่ 231 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ การดำเนินการแบ่งแยกกิจการข้างต้น เป็นไปเพื่อความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน และความแตกต่างกันในวิธีการจัดการเงินกู้ของพันธมิตรทั้ง 2 บริษัท โดยรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,