CHO เผยน้ำท่วมขอนแก่นกระทบส่งมอบงาน 3 โครงการแต่ลูกค้ายอมขยายเวลาให้

บมจ.ช ทวี (CHO) ชี้แจงความคืบหน้าจากสถานการณ์อุทกภัยในบริเวณโรงงานของบริษัท จังหวัดขอนแก่นว่า ปัจจุบันระดับน้าในแม่น้าชีได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้าที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณโรงงานของบริษัทลดลงอยู่ภาวะปกติแล้ว

สถานการณ์อุทกภัยมีผลกระทบต่อการส่งมอบงานจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนงานทั้งหมดในพื้นที่การผลิตจังหวัดขอนแก่น ในเบื้องต้นส่งผลให้การส่งมอบงานเลื่อนจากกำหนดเดิมประมาณ 15-30 วัน ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือชี้แจงไปยังลูกค้าเพื่อเจรจาขอขยายวันส่งมอบโดยไม่มีค่าปรับ โดยลูกค้าทั้งหมดยินยอมให้ขยายวันส่งมอบออกไปเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

ขณะที่บริษัทจะสามารถเริ่มการผลิตเต็มระบบในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าทางธุรกิจในการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนในการผลิต

ทั้งนี้ มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างประเมินตัวเลขจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ประเมินจากบริษัทประกันภัย โดยบริษัทมีประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากอุทกภัยในวงเงินทุนประกันที่ 10 ล้านบาท และบริษัทได้ประเมินแล้วเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างดี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ต.ค. 64)

Tags: , ,