CPANEL เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 6 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 21-23 ก.ย.

บมจ.ซีแพนเนล (CPANEL) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 6 บาท/หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท/หุ้น จำนวนหุ้น IPO ที่เสนอขาย 39.50 ล้านหุ้น ซึ่งจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 21-23 ก.ย. 64 โดยมีบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ CPANEL จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

การเสนอขาย IPO ของ CPANEL จะนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติมอีก 1 โรงงาน รวมค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื่องจักรการผลิตระบบ Fully Automated และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และการทดสอบระบบการทำงาน (Commissioning Tests) รวมถึงนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CPANEL พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 31.58 เท่า หากคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63-30 มิ.ย.64) ซึ่งเท่ากับ 28.57 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 150 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.19 บาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 63 บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกค้าชะลอแผนการจัดส่งสินค้า ทำให้บริษัทต้องชะลอการผลิตในระหว่าง 8 เดือนแรกของปี 2563 ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มี.ค.64 ก็ตาม ดังนั้น กำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง จึงไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในสภาวะการณ์ปกติ และอาจจะไม่เหมาะสมในการนำไปคำนวณ P/E Ratio

กรณีคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิสำหรับปี 62 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่เป็นสภาวการณ์ปกติที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 36.61 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 150 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.24 บาท คิดเป็น P/E Ratio เท่ากับ 25 เท่า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ก.ย. 64)

Tags: , , ,