DOHOME ขายหุ้นเพิ่มทุน PP 75.5 ล้านหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน 26.25 บ./หุ้น

บมจ.ดูโฮม (DOHOME) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 16/2564เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด ราคาเสนอขายสุดท้ายที่หุ้นละ 26.25 บาท จากกระบวนการสำรวจความต้องการจองซื้อโดยนักลงทุนสถาบันในแต่ละช่วงราคา (Bookbuilding) กำหนดระยะเวลาชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 9 และ 12 กรกฎาคม 2564

โดยเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน ไม่เข้าข่ายที่จะต้องอยู่ในกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) เนื่องจากไม่ใช่การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,