EKH แจกวอร์แรนต์ฟรีผถห.เดิม 4:1 เสริมแกร่งโครงสร้างเงินทุนพร้อมขยายการลงทุน

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 375,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (EKH-W1) จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี อัตราการใช้สิทธิวอร์แรนต์ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.30 บาท

โดยกำหนดให้วันที่ 3 พ.ย.2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรวอแรนต์ และกำหนดวันที่ 4 พ.ย.2564 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการออกวอร์แรนต์ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนในอนาคต เช่น การลงทุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ Synergy ให้กับบริษัท อีกทั้งยังทำให้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัท และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการที่บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคต

“การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับการออกวอร์แรนต์ฟรีให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 4 :1 ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดทำให้มีเงินทุนหมุน-เวียนในกิจการ และเป็นการขยายฐานทุน ส่งผลให้มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด” นายแพทย์อำนาจกล่าวในที่สุด

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 26 ต.ค.2564 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือ (Record Date) ในวันที่ 4 ต.ค.2564 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 5 ต.ค. 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 64)

Tags: , , , , ,