EP ให้ E-COGEN เข้าซื้อหุ้น 47.60% ใน แทคเอ็นเนอร์ยี มูลค่า 1.89 พันลบ.

บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชัน จำกัด (E-COGEN) เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แทคเอ็นเนอร์ยี จำกัด (TAC) จำนวน 9,472,400 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) คิดเป็นสัดส่วน 47.60% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วของ TAC จาก บริษัท ชูบุอีเล็คทริค เพาเวอร์ไทยแลนด์เอสพีพีบี.วี. จำกัด (CHUBU) ในราคาหุ้นละ 199.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 1,885,007,600 บาท

ทั้งนี้ TAC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่วม โดย TAC ถือหุ้นในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) จำนวน 7,420,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียนที่มีการชำระแล้ว และถือหุ้นใน บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) จำนวน 11,676,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 40%

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ผ่าน E-COGEN ดังนี้

(1) ถือหุ้นใน PPTC

  • ถือโดยอ้อมผาน่ TAC ในสัดส่วน 50.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
  • ถือโดยตรง 24.50% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
  • รวมเป็นการถือหุ้นใน PPTC ทั้งสิ้น 74.50% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

(2) ถือหุ้นใน SSUT

  • ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วน 40.00% ของจำนวนหุ้นทีชำระแล้ว
  • ถือโดยอ้อมผ่านบริษัท ทัศน์ศิริ จำกัด (THAT SIRI) 20.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
  • ถือโดยตรง 40.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
  • รวมเป็นการถือหุ้นใน SSUT ทั้งสิ้น 100.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) คือ PPTC และ SSUT โดยบริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมใน TAC เพิ่มขึ้นเป็น 100% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ทำให้มีอำนาจในการบริหารจัดการทั้งหมดใน SSUT และมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPTC เพิ่มขึ้นเป็น 74.50% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว และเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกำไรมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ต.ค. 64)

Tags: , , ,