IP เพิ่มทุน RO 30:1 ราคา 20 บ./หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์, เพิ่มทุน General Mandate

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญปผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน 204.50 บาท เป็น 144,199,795.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย 409 หุ้น จากนั้นให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 9,613,320 หุ้น จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 30 หุ้นสามัญเดิม 1 ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 20 บาท

พร้อมอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IP -W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน 19,226,640 หน่วย อัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสงดสิทธิ IP-W1 อายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น อัตราใช้สิทธิ 25 บาท/หุ้น

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และ กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 38,839,959 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 3.47% ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 28,839,959 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกิน 10% เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement )

ดังนั้น บรืษัทจะเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,613,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย RO, จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 19,226,640 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ IP-W1 และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 38,839,959 หุ้น รองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

สำหรับเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อเป็นฐานเงินทุนให้กับ บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด เพิ่มเติมในการลงทุนก่อสร้างและขยายเครื่องมือ เครื่องจักร โรงงานเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ครบวงจรตลอดจนให้ครอบคลุมการขยายการดำเนินธุรกิจในการรับจ้างการผลิตยา และผลิตยาเพื่อขาย รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สิน โรงงาน วัตถุดิบ สินค้าคงเหลือตลอดจนระบบปฎิบัติการของโรงงานผลิตยาของบริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

และเพื่อใช้เป็นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กัญชงและกัญชา เป็นต้น , เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย เพื่อทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น , เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท

ขณะที่เงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการใหม่ที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ยอดขายและกำไร เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น, เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท

ส่วนเงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทสาหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจให้ทันต่อความต้องการและ สภาวะการณ์ ,เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ และ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท ทั้งนี้จะช่วยให้บริษัทเกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้ 4-10 สัปดาห์

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้ไปขยายการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีอยู่เดิมและการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการขยายฐานรายได้ของการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้เงินกู้ยืมซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและกำไรจากราคาหุ้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,