JWD แจ้งบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น Smilesun 36% มูลค่ารวมกว่า 495 ลบ.

บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย)จำกัด (JTS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ JWD ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในบริษัท สมายซัน จำกัด (Smilesun) รวมจำนวน 3,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,441 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,160 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 495,021,600 บาท

Smilesun เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company)ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ในบริษัท ไทย พอร์ท เวนเจอร์ส จำกัด (TPV) และ TPV เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ESCO) ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ ESCO ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว รวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการนี้ ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 30.4 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น JWD จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ JWD ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ JWD จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Smilesun ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ รายการซื้อหุ้นบุริมสิทธิข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เนื่องจากเป็นการซื้อจากบริษัท ซีวาย โซลูชั่น จำกัด (CY) ซึ่งมีนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้บริหารของ JWD ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้า พัฒนาธุรกิจ และการลงทุน/ผู้แทนองค์กรด้านรัฐกิจสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน CY สัดส่วนร้อยละ 21 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด CY จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) ซึ่งมีมูลค่ารายการเกี่ยวโยงเท่ากับ 21,600 บาท ซึ่งน้อยกว่า 1 ล้านบาท และน้อยกว่า 0.03%NTA ซึ่งเท่ากับ 850,013.1 บาท จึงถือเป็นรายการขนาดเล็ก บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ค. 64)

Tags: , ,