KBANK นำร่องเปิดบริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากผ่าน e-Withholding Tax

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรเปิดให้บริการระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการ e-Withholding Tax เพื่อลดภาระการจัดทำและยื่นแบบรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับลูกค้านิติบุคคลหรือลูกค้าธุรกิจ ในครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดสู่บริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax สำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมสรรพากร โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารนำร่องในการให้บริการนี้

บริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกประเภท และถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการขอคืนภาษีกับกรมสรรพากร และลูกค้านิติบุคคลที่ต้องใช้ข้อมูลในการปิดงบการเงินและยื่นชำระภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร

ที่ผ่านมาลูกค้าต้องเดินทางมายื่นขอและรับหนังสือรับรองที่สาขา บริการนี้จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในปัจจุบันสำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ยื่นขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 มาตรา 48 (3)(ก) ที่ระบุให้ผู้มีเงินได้ สามารถเลือกไม่นำรายได้ดอกเบี้ย ไปรวมคำนวณภาษีรายได้ประจำปี เนื่องจากธนาคารได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอข้อมูลรายการที่ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นรายการตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.64 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,