MAJOR ขายหุ้น SF ทั้งหมด 30.36% ให้ CPN ราคา 12 บาท/หุ้น รวมมูลค่า 7.76 พันลบ.

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป (MAJOR) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ MAJOR ขายหุ้นสามัญของ SF ทั้งหมดที่ MAJOR ถืออยู่จำนวน 647,158,471 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SF จำนวน 2,131,920,931 หุ้น คิดเป็น 30.36% ให้กับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)

หากรายการข้างต้นสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรกของ SF เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ (ข้อมูล การปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) โดย CPN จะถือหุ้นเป็นอันดับหนึ่ง เพิ่มเป็น 31.57%

ขณะที่ MAJOR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับซื้อขายหุ้น SF เพื่อการขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน SF จำนวน 647,158,471 หุ้น หรือคิดเป็น 30.36% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดให้กับ CPN ในราคาหุ้นละ 12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,765,901,652 บาท

และมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำรายการโอนขายหุ้นสามัญที่บริษัทถือหุ้นอยู่ใน SF อันเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 ก.ค.64 (Record Date)

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ MAJOR ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม บริษัทฯจะเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกับผู้ซื้อคือ CPN บริษัทฯคาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 30 ส.ค.64 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดจะระบุไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (สัญญาซื้อขายหุ้น) เป็นผลสำเร็จ หรือถือว่าเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

SF เป็นผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า โดยจะเน้นการพัฒนาประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด (Open-Air Shopping Center) ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดจำนวน 18 โครงการ โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 430,628 ตารางเมตร ได้แก่ เอสพละนาด รัชดาภิเษก, เมกาบางนา, เจอเวนิว ทองหล่อ เป็นต้น มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 2,131.9 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,