MBK ขาย 3 บ.ย่อยให้ TCAP รวมมูลค่า 486.52 ลบ.ใช้เพิ่มสภาพคล่อง

บมจ.เอ็ม บี เค (MBK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นของ บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต (MBKL) จำนวน 48,999,997 หุ้น หรือ 49.00% ของทุนที่ชำระแล้ว มูลค่ารวม 468,533,561 บาท, บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส จำกัด (MTS) จำนวน 2,449,998 หุ้น หรือ 49.00% มูลค่ารวม 4,675,772 บาท และ บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด (TM) จำนวน 979,998 หุ้น หรือ 49.00% มูลค่ารวม 13,305,950 บาท ให้ บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) รวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 486.52 ล้านบาท คาดว่าจะทำรายการภายในเดือน ส.ค.64 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก

ขณะที่ MBKL จะขายหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (THAI) ให้แก่ MBK จำนวน 33,700 หน่วย ราคารวม 28.72 ล้านบาท และขายให้กับ บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) จำนวน 66,300 หน่วย ราคารวม 29.89 ล้านบาท

รวมทั้งการให้บริการงานด้านกฎหมายแก่ บริษัท ธนชาตพลัส จำกัด (TPLUS) ซึ่งทำสัญญาให้บริการงานด้านกฎหมาย เช่น การจดทะเบียน จำนองหลักประกัน ซื้อฝาก การทำนิติกรรมสัญญา การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย ด้านธุรกิจการเงิน โดยมีระยะเวลา 1 ปี (8 ก.ค.64 -7 ก.ค.65) มูลค่า ไม่เกิน 5,350,000 บาทต่อปี (รวม VAT 7%) เพื่อเพิ่มรายได้

ทั้งนี้ TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK อยู่เท่ากับ 22.26% ของทุนชำระแล้ว และ MBK ถือหุ้นใน TCAP อยู่เท่ากับ 11.15% ของทุนชำระแล้วเช่นกัน

สำหรับ MBKL เป็นผู้ให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน ให้ความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป

TM ให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยแนะนำหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต รวมถึงเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

และ MTS ดำเนินธุรกิจให้บริการงานสนับสนุนเพื่อรองรับแผนธุรกิจของ MBKL และ TM ซึ่งแบ่งเป็นงานบัญชีและการเงิน งานทรัพยากรบุคคล งานปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบและระเบียบคำสั่ง งานกฎหมาย งานธุรการและจัดซื้อ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,