NCL ปรับราคาขายหุ้นเพิ่มทุน PP จาก 3.30 บาทเป็น 3.35 บาทคาดได้รับเงิน Q4/64

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติให้ยกเลิกมติการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่หุ้นละ 3.30 บาท เป็น 3.35 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 45 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 15 ล้านหุ้น, นางละออ ตั้งคารวคุณ จำนวน 18 ล้านหุ้น, นายวิชัย ด่านรัตน จำนวน 6 ล้านหุ้น และ นางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ จำนวน 6 ล้านหุ้น

บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อรองรับกับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรองรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ในการขยายธุรกิจหลักของบริษัทและรองรับการขยายกิจการของบริษัทในอนาคตและเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในไตรมาส 4/64 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ส.ค. 64)

Tags: , ,