NCL เซ็นเอ็มโอยู DIMET ร่วมมือบริการขนส่งทั้งในประเทศ-ระหว่างประเทศ

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) เปิดเผยว่า นายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ บมจ.ไดเมท (สยาม) (DIMET) เพื่อร่วมมือทางธุรกิจ

รายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ดังนี้

1. DIMET มีความประสงค์จะใช้บริการขนส่งทางเรือจาก NCL โดยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จำนวน 200 ตู้ต่อเดือนโดยประมาณ เป็นเวลา 12 เดือน อ้างอิงค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต ตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 680,000 บาทต่อตู้ เพื่อจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท DIMET ทั้งนี้ราคาตู้คอนเทนเนอร์จะแปรผันตามราคาตลาดโลก)

2. NCL มีความประสงค์จะพิจารณาใช้บริการขนส่งทางอากาศจากบริษัทพันธมิตรของ DIMET หรือ บริษัทที่ DIMET แนะนำมา ซึ่งเป็นการขนส่งจากราชอาณาจักรไทยไปสู่ประเทศไต้หวันและจากประเทศไต้หวันไปสู่ประเทศอื่นทั่วโลก

3. DIMET ตกลงจะเช่ารถบรรทุกขนาดเล็กจาก NCL เพื่อใช้ในการขนส่งภายในประเทศไทย

4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจฉบับนี้ เป็นเพียงการตกลงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจระหว่าง DIMET และ NCL เบื้องต้นเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์จะดำเนินการตามข้อใดข้อหนึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจฉบับนี้ จะต้องมีหนังสือแสดงรายละเอียดของข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายเป็นการเฉพาะต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,