NUSA ออกหุ้นกู้มีประกัน 450 ลบ.ดอกเบี้ย 6.50-7.00%ขายสถาบัน-รายใหญ่ 29 มิ.ย.-8 ก.ค.

บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มูลค่าไม่เกิน 450 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 1 ปี 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 64

ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 350 ล้านบาท อายุ 1 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายวันที่ 5-8 ก.ค.64

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบล.เคพีเอ็มซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน 450 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในเดือน ก.ค. 64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,