PSTC ขายโรงไฟฟ้าไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 มูลค่า 17 ลบ.ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 และ ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด (BGE5) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงาน

ชีวมวล ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ใน BGE5 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,897 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 1,700 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 17,000,000 บาท ให้แก่ นายคชาพิสิษฐ์ บุญชูศรี

การขายหุ้นทั้งหมดของ BGE5 จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ย. 64)

Tags: , ,