PTTGC เข้าซื้อกิจการ High Value ในเยอรมัน 1.48 แสนลบ.แล้วเสร็จสิ้น ธ.ค.64

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 (GC Inter B.V. เป็นบริษัทย่อยที่ PTTGC ถือหุ้นทั้งหมด) มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH จาก Allnex Holdings S.a.r.l รวมทั้งสิ้น 100% ที่ราคา 3,575.9 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 132,608 ล้านบาท

พร้อมทั้งทำสัญญาเงินกู้จาก Allnex S.a.r.l มูลค่า 426.3 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 15,809 ล้านบาท และซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Allnex Holding จาก WP INVEST GMBH เทียบเท่า 6% ของหุ้นทั้งหมดใน Holding II ที่ราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท ซึ่ง Allnex Holdings S.a.r.l และ Allnex S.a.r.l (ผู้ขาย) จะดำเนินการให้ WP Invest โอนหุ้นดังกล่าวให้ GC Inter B.V.

ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับเดียวกันโดยที่สัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกลงนามเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 64 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,002.2 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.0836 บาท ต่อยูโร) ซึ่งมีมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามปัจจัยบางประการ บริษัทคาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64

ทั้งนี้ GC Inter B.V. จะชำระเป็นเงินสด เมื่อเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน โดยการชำระเงินภายใต้สัญญาดังกล่าวจะเป็นการชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนโดยไม่แบ่งชำระเป็นงวด

Allnex Holding GmbH ประกอบธุรกิจในการผลิต Coating Resins และ สาร Additives ที่ใช้สำหรับการใช้งานในงานสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมทั่วไป สารเคลือบป้องกัน อุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งสารเคลือบผิวและหมึกชนิดพิเศษ โดยตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมัน มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 275,000 ยูโร มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร

ส่วน Allnex Holding Germany II GmbH มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก รวมทั้งให้บริการอื่นใดกับบริษัทในกลุ่ม มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 25,000 ยูโร มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม High Value Business (HVB) ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากลจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนในระดับสากล

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ จะมาจากเงินสดในมือของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสัญญาเงินกู้จากบมจ. ปตท. (PTT) (สัญญาเงินกู้จากปตท.) และเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจหลังจากการสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V.

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเงินกู้กับ ปตท. และ/หรือ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) ในวงเงินไม่เกิน 73,920 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการธุรกิจ High Value Business (HVB) โดยบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ในวันที่ 7 ก.ค.64 โดยมีอายุสัญญา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด ทั้งนี้ไม่เกิน 2.5% ต่อปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,