SAAM รุกธุรกิจใหม่ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยี อยู่ระหว่างเจรจากลุ่มลูกค้ารพ.รัฐ-เอกชน

บมจ.เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 05/2564 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าดำเนินธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานเฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยี ผ่านโซลูชั่นวิเคราะห์และติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้า และกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงนามใน สัญญาอนุญาตให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานเฉพาะทาง กับบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งซอฟต์แวร์นี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของโซลูชั่นและในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์และติดตามข้อมูล โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการใช้ระบบและซอฟต์แวร์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

กลุ่มบริษัทฯ จะนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ และลดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินงานของลูกค้า ที่มีงานเฉพาะทางซึ่งจำเพาะต่อกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กลุ่มโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน และกลุ่มโรงแรม

หลังจากอบรมการใช้งานในโซลูชั่นนี้ให้กับลูกค้าแล้ว ถือว่าการส่งมอบโซลูชั่นเป็นที่เรียบร้อย โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมีทีมคอยดูแลระบบ เนื่องจากบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าว จะเป็นผู้ดูแลระบบให้กับลูกค้าแทนกลุ่มบริษัทฯ โดยเก็บค่าบริการในอัตราที่คงที่ตลอดอายุสัญญาระยะยาว

ในการส่งมอบโซลูชั่น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของลูกค้า กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตามที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการให้บริการลูกค้าแต่ละราย เช่น แท็กอาร์เอฟไอดีชนิดพิเศษ (Custom Made RFID Tag) เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีแบบพกพา (RFID Handheld Reader) ตู้อาร์เอฟไอดีชนิดพิเศษ (Custom Made RFID Chamber) อุปกรณ์สื่อสาร และอาจรวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทอื่นๆ

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สาหรับลูกค้าแต่ละราย จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ตกลงในเงื่อนไขการให้บริการโซลูชั่น และเข้าลงนามในสัญญาให้บริการโซลูชั่นกับลูกค้าแล้วเท่านั้น ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนแล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้ และมูลค่าการลงทุนจะขึ้นอยู่กับขนาด ความต้องการ และผลการเข้าเจรจากับลูกค้าแต่ละราย

บริษัทคาดว่า ธุรกิจนี้จะช่วยเสริมสร้างรายได้และกำไรอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสในการเติบโตอย่างมากและต่อเนื่อง (Passive Income with Growth) เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มีคู่แข่ง และกลุ่มบริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทเดียวที่มีเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโซลูชั่นเฉพาะทางในลักษณะนี้

ทั้งนี้ มูลค่าของรายได้และกำไรที่จะเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่ติดตามในงานเฉพาะทางของลูกค้าแต่ละราย และจำนวนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มิ.ย. 64)

Tags: , ,