SAAM ออก SAAM-W1, SAAM-W2 ให้ผถห.เดิม ราคาใช้สิทธิ 7.50, 11.00 บาท

บมจ.เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (SAAM-W1, SAAM-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากการขยายธุรกิจเดิมและการเข้าดำเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่

ดังนั้นจึงเห็นควรให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 อายุ 1 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 30 ล้านหน่วยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1

และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 30 ล้านหน่วยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จำนวน 10 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ SAAM-W1 จำนวน 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 7.50 บาทต่อหุ้น และ SAAM-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้นและราคาใช้สิทธิคือ 11.00 บาทต่อหุ้น

บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร SAAM-W1 และ SAAM-W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2564

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯเป็นชื่อใหม่ “บมจ.เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์” และการแก้ไขตราประทับเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ SAAM ตามเดิม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ค. 64)

Tags: , , ,