SINGER ออกหุ้นกู้ 1.7 พันลบ.อายุ 3 ปีครึ่ง ดอกเบี้ย 5.7% ขายสถาบัน-รายใหญ่

บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,700 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค.64 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.โกลเบล็ก บล.เอเซีย พลัส และ บล.กรุงไทย ซีมิโก้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถอของบริษัทที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน คาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ทั้งจำนวนไปใช้ในการดำเนินการดังกล่าวภายในเดือน มี.ค. 65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,