STPI ทำแผนรองรับหลัง STEC ยกเลิกซื้อ STIT ปรับองค์กรให้กระชับ-รอมาตรกระตุ้นภาครัฐ

บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 วันนี้ ได้พิจารณาแผนรองรับและผลกระทบต่อการที่บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นรับ (STEC) ไม่เข้าซื้อ บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด (STIT) จากบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการได้มีการปรึกษาร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรแจ้งให้ทราบรายละเอียดแผนรองรับและผลกระทบโดยสรุป ดังนี้

เหตุผลหลักในการพิจารณาขายกิจการ STIT ให้แก่ STEC เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือแสดงความสนใจลงทุนซื้อกิจการ STI ซึ่งฝ่ายจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจากการลดการดำเนินงานที่ไม่เกื้อหนุนกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ จึงเชื่อว่าการขายกิจการของ STIT ออกไปจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ การยกเลิกรายการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่

  1. ผลกระทบทางด้านกลยุทธ์บริษัทฯ ไม่สามารถจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้ตามแผนงานที่วางไว้ และยังคงมีความเสี่ยงตามปกติจากการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรต่อไปเช่นเดิม
  2. ผลกระทบทางด้านการเงิน การยกเลิกรายการดังกล่าว ทำให้บริษัทเสียโอกาสในการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน และไม่ได้รับเงินสดจากการขายกิจการ ซึ่งควรจะได้นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการขยายธุรกิจอื่นตามนโยบายบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการทบทวนแผนการใช้เงินและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจให้เพียงพอและเหมาะสมต่อไป และบริษัทยังคงมีภาระในการจัดหาเงินทุนและค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่ STIT ต่อไป อย่างไรก็ดี ปัจจุบันทาง STT ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพียงพอต่อการบริหารงาน และมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้เองบางส่วน รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแรง
  3. ผลกระทบทางด้านการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของ STPI ยังคงต้องติดตามการดำเนินงานของ STIT ต่อไป อย่างไรก็ดี STIT มีฝ่ายจัดการที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง แยกต่างหากจาก STPI อยู่แล้ว จึงยังคงมีการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นจากผลกระทบด้านต่างๆ ในการถูกยกเลิกรายการดังกล่าวนั้น บริษัทมีแผนการรองรับสำหรับการดำเนินธุรกิจของ STI มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและกระชับยิ่งขึ้น และ STIT ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแรง เพื่อรองรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ หลังจากแนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศที่ดีขึ้นนับจากไตรมาส 3/64 เป็นต้นมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , ,