TGH ขายหุ้นทั้งหมดใน TIC 219.57 ลบ.ตามแผนปรับโครงสร้างพร้อมตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ

บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเป็นบริษัทที่เกิดจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ บมจ. ไทยประกันภัย (TIC) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดย TIC ได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ TIC ทั้งหมด หรือ 93.44% ของหุ้นทั้งหมดของ TIC ให้กับบริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ 45% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยรายการจำหน่ายหุ้น TIC ข้างต้นได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ 21,957,646 หุ้น หรือคิดเป็น 93.44% ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219.57 ล้านบาท ซึ่งทำให้ TIC พ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการของ TIC ยังได้มีมติให้ บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 1 จำกัด ดำเนินการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ TIC เป็นการทั่วไป ในราคาเดียวกัน เพื่อให้เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกราย และเพื่อให้ TIC สิ้นสุดหน้าที่ในการยื่นรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเพื่อให้ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามข้อเสนอของผู้ซื้อซึ่งได้ดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นทั้งหมดของTIC เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้

ทั้งนี้กลุ่มผู้ซื้อหุ้น TIC ได้แสดงความจำนงในการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับภาระตามกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งหมดของไทยประกันภัย รวมถึงภาระของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บางส่วน ในวงเงินเบื้องต้นจำนวน 7,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของทั้งไทยประกันภัยและอาคเนย์ประกันภัยเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ สำนักงาน คปภ.

ทั้งนี้ TIC จะดำเนินการลดการรับประกันใหม่เพิ่มเติมและหยุดประกอบธุรกิจประกันภัยต่อไป เพื่อมิให้มีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไทยประกันภัยจะยังคงให้ความคุ้มครองกรมธรรมที่ได้เสนอขายให้กับลูกค้าไปแล้วจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,