THL เพิ่มทุน 476.80 ล้านหุ้น ขาย RO สัดส่วน 5:1 หุ้นละ 4 บ. พร้อมจัดสรร PP

บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์ (THL) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 438,657,306.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,462,191,211.16 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,900,848,517.56 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 476,801,420 หุ้น โดยจะจัดสรรสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 317,867,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 1,589,338,273 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนเดิม ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ โดยในกรณีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิการจองซื้อครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 9 ส.ค.2564 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 ก.ย.2564 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 31 ส.ค.2564

นอกจากนี้ จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 158,933,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 1,589,338,273 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารรณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ค. 64)

Tags: , ,