TU ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 5 พันลบ.อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.47% ขายสถาบัน

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.47% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อครบปีที่ 3 และปีที่ 6 ของอายุหุ้นกู้ รวม 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ ณ วันออกหุ้นกู้ ขึ้นกับผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด (KPIs)และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPTs) ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 19 ก.ค.64 โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ MUFG Securities Asia Limited เป็นที่ปรึกษาด้านโครงสร้างหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที 16 ก.ค.64

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมและ/หรือใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ค. 64)

Tags: , ,