WHART ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.ดอกเบี้ย 1.48-2.50% ขายสถาบัน-รายใหญ่

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของทรัสต์ WHART ครั้งที่ 4/2564 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มี 2 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขาย 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 8 เดือน 18 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.48% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขาย 1,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 64 ผ่านธนาคารกสิกรไทย

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64

กองทรัสต์ WHART มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิมที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ภายในเดือน ส.ค.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ส.ค. 64)

Tags: , ,