กทม. เดินหน้าแผนคุมโควิดในโรงงาน 122 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เริ่มตรวจ 15 ก.ค.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม. เตรียมดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ในโรงงาน จำนวน 122 แห่ง ในโรงงาน 3 ประเภท ได้แก่ 1. โรงงานผลิตอาหาร/แปรรูป รวม 19 แห่ง 2. โรงงานผลิตยา รวม 12 แห่ง และ 3. โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า รวม 91 แห่ง ซึ่งจะเริ่มตรวจในวันที่ 15 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ด้านการตรวจติดตามสถานการณ์โควิดนั้น ในระหว่างวันที่ 24 พ.ค. – 11 มิ.ย.64 กทม.ได้ตรวจแนะนำและกวดขันให้ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านกายภาพ) แล้ว จำนวน 482 แห่ง จากจำนวนตลาดในพื้นที่ทั้งสิ้น 486 แห่ง คงเหลือตลาดที่ยังไม่ได้ตรวจ 4 แห่ง ซึ่งเป็นตลาดในพื้นที่เขตบางกะปิ เนื่องจากมีคำสั่งปิดตลาดปิดตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 64 และยังไม่มีกำหนดเปิด

ได้แก่ 1. ตลาดสดลาดพร้าว 2. ตลาดกลางเมืองบางกะปิ 3. ตลาดสดบางกะปิ และ 4. ตลาดนางสาวอาภาภรณ์ ภักดีจรัส โดยทุกตลาดได้รับการตรวจแนะนำผ่านเกณฑ์ประเมินด้านกายภาพทุกแห่ง

สำหรับตลาดที่ปิดการดำเนินงาน และยังไม่ได้ตรวจแนะนำ สำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการตรวจประเมินทันทีเมื่อเปิดทำการ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯ โดยการเก็บน้ำลายกับผู้ค้าในพื้นที่ตลาด จำนวนตลาดละ 75 ราย ระหว่างวันที่ 9 – 29 มิ.ย. 64 รวม 21 วัน จากผลการสุ่มตรวจแบบกลุ่มในแต่ละชุดตรวจ (LQAS) ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 64 ตรวจแล้ว 100 แห่ง ไม่พบเชื้อ 71 แห่ง พบเชื้อ 1 คน 18 แห่ง พบเชื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 11 แห่ง โดยมีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 5,968 ราย พบเชื้อ 76 ราย คิดเป็น 1.27%

ผลดำเนินการการตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 ชุมชนในเขตพื้นที่ ตั้งแต่ 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 64 ได้ดำเนินการสุ่มตรวจประชาชนแล้ว จำนวน 49 เขต 262 ชุมชน โดยมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง 12,222 คน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 26 เขต ใน 38 ชุมชน จำนวน 194 คน (คิดเป็น 1.30%)

ในส่วนของแคมป์คนงานก่อสร้าง จากข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 64 ในพื้นที่ กทม. มีไซต์ก่อสร้าง 615 แห่ง แคมป์ก่อสร้าง 575 แห่ง โดยมีคนงานที่พักในแคมป์เป็นคนไทย 34,148 คน เป็นคนต่างชาติ 46,915 คน รวม 81,063 คน ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่ กทม. โดยกำหนดมาตรการออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 ผู้ประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตรวจประเมินตนเอง ตามมาตรการ SOP-Bubble Protocol ในแคมป์ที่พักคนงาน ภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 16-22 มิ.ย. 64) และส่งผลการตรวจฯ ให้สำนักงานเขตรวบรวมเพื่อติดตามตรวจสอบ

ระดับที่ 2 สำนักงานเขต โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายโยธา ลงตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ SOP-Bubble Protocol ของแคมป์คนงาน (ระหว่างวันที่ 23-30 มิ.ย. 64) และส่งข้อมูลให้สำนักอนามัยเป็นประจำทุกวัน เพื่อรายงาน ศปก.ศบค.

ระดับที่ 3 ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับสำนักการโยธา สำนักอนามัย กรมอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ SOP-Bubble Protocol ของแคมป์คนงาน

นอกจากนี้ ยังได้สุ่มตรวจ LQAS คนงานก่อสร้าง จำนวน 587 แคมป์ ตรวจแล้ว 25 แห่ง (คิดเป็น 4.26%) ไม่พบเชื้อ 11 แห่ง พบเชื้อ 1 คน 2 แห่ง พบเชื้อมากกว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคุมตามมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 10 แห่ง และอยู่ระหว่างรอผล 2 แห่ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,