กรมบัญชีกลาง โชว์ผลเบิกจ่ายปีงบ 64 กว่า 3.24 ล้านลบ. คิดเป็น 98.89%

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 กรมบัญชีกลาง ได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64) โดยมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,249,520 ล้านบาท คิดเป็น 98.89% แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 2,652,607 ล้านบาท คิดเป็น 98.92% และรายจ่ายลงทุน 596,913 ล้านบาท คิดเป็น 98.78% สำหรับผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 202,975 ล้านบาท คิดเป็น 99.07%

สำหรับปีงบประมาณ 2565 กรมบัญชีกลาง มีแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังภาครัฐ ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทของความถูกต้องและเป็นธรรม

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งการกำหนดกรอบภารกิจในปัจจุบันให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

“กรมบัญชีกลาง จะมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก และก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้การบริหารการเงินการคลังของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด” อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ต.ค. 64)

Tags: , ,