กสทช.เปิดเฮียริ่งแผนแม่บทโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 วางยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) จากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567 – 2571)

และกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดทำร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567 – 2571) ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยมีวิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยก้าวหน้า ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

ร่างแผนแม่บทฯ ดังกล่าว มียุทธศาสตร์ในการพัฒนา 5 ด้าน ที่ตอบสนองความท้าทาย และใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกิจการโทรคมนาคม เช่น เทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม Wi-Fi 7, Internet Of Thing (IoT), AI และ Cloud รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริมการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการทุกระดับ ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งรวมถึงกลุ่มเปราะบาง การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ให้เพียงพอ รองรับบริบทการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการโทรคมนาคม

นายสมภพ กล่าวว่า การพัฒนากิจการโทรคมนาคม ตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมจะสำเร็จได้ด้วยดี ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อคว้าโอกาสในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิด Digital Transformation ในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ

ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สำนักงาน กสทช. จะนำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาใช้ประกอบการปรับปรุงร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่สากลรวม 6 ย่านความถี่ ทำให้ประเทศไทยมีบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 3G 4G และ 5G มีการจัดสรรคลื่นความถี่และนำส่งรายได้รวมเข้ารัฐเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับพัฒนาประเทศแล้วทั้งสิ้น 525,064.17 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 เม.ย. 67)

Tags: , ,