ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ DR ในตลาดทุนไทย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย Depository Receipt (DR) เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคเอกชน รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อปลายปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ ก.ล.ต. จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เพิ่มรูปแบบการเสนอขาย ให้สามารถเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ออก DR จากเดิมที่มีเฉพาะการเสนอขายโดยให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (IPO) เท่านั้น

2. เพิ่มประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ให้ครอบคลุมหลักทรัพย์หลากหลายประเภทมากขึ้น เช่น กองทุนรวมต่างประเทศ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

3.ปรับปรุงอัตราส่วนของ DR ต่อหลักทรัพย์อ้างอิง ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ 1:1 สำหรับ DR ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนในการเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีราคาสูง

“การปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR เป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine ซึ่งมุ่งเน้นการลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชน รวมถึงทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่มากขึ้น โดยสามารถเลือกใช้ DR เป็นเครื่องมือในการจัดสรรเงินลงทุนแบบ asset allocation ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ในตลาดทุนไทย โดยที่ผู้ลงทุนยังได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 64)

Tags: , ,