ก.ล.ต.พักให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน 4 ราย ฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้รับรายงานข้อร้องเรียนจาก บล. อาร์เอชบี และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. และวันที่ 20 เม.ย.58 นายนพรัตน์ รังสิมาวิศรุต, นายธัชชัย ดีวงกิจ (ขณะกระทำผิดสังกัด บล.อาร์เอชบี), น.ส.ชุติกาญจน์ กันทะ (ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP) และน.ส.ทิฆัมพร วิริยะ (ขณะกระทำผิดสังกัด บล.หยวนต้า) ได้ร่วมกันจัดหาหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แก่ลูกค้าและน้องชายลูกค้า จำนวน 2 ครั้ง รวม 2 ล้านหุ้น เป็นเงินรวม 6 ล้านบาท

โดยแบ่งหน้าที่กันทำ กล่าวคือ น.ส.ชุติกาญจน์ แนะนำลูกค้าแก่นายนพรัตน์ นายธัชชัยนำเช็คค่าหุ้นของลูกค้าส่งมอบให้น.ส.ทิฆัมพร นำไปชำระค่าหุ้นแก่เจ้าของบริษัท ซึ่งทั้ง 4 รายได้รับประโยชน์จากการแนะนำ รวมจำนวน 2 ล้านบาท โดยลูกค้าได้รับใบหุ้น แต่หุ้นของบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามคำแนะนำ และเมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 นายนพรัตน์ยังได้รับประโยชน์จากการขายหุ้นในส่วนของน้องชายลูกค้าอีกจำนวน 50,000 บาท

การกระทำของผู้แนะนำการลงทุนทั้ง 4 รายดังกล่าว เป็นการแสวงประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 หรือผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนได้ทุกประเภท ของนายนพรัตน์ นายธัชชัย และ น.ส.ชุติกาญจน์ เป็นเวลา 4 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.64

ทั้งนี้ กรณีนายนพรัตน์ เนื่องจากบริษัทได้ลงโทษโดยการพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนมาแล้ว เป็นเวลา 19 วัน ดังนั้น จึงเหลือระยะเวลาการพักตามคำสั่งของ ก.ล.ต. เป็นเวลา 3 เดือน 11 วัน

2.พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของน.ส.ทิฆัมพร เป็นเวลา 4 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.64

สำหรับการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในกรณีที่มีผู้แนะนำการลงทุนจัดหาหุ้นนอกตลาดมาให้ผู้ลงทุนซื้อขาย โดยให้ผู้ลงทุนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน เนื่องจากในการซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องมีการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ส่วนผู้แนะนำการลงทุนจะต้องไม่ใช้หน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนจากการจัดหาหุ้นให้ผู้ลงทุน รวมทั้งต้องให้บริการภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ก็จะมีหน้าที่ควบคุมการทำหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ก.ล.ต. มีกรณีที่ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนที่มีการชักชวนหรือจัดหาหุ้นนอกตลาดให้แก่ผู้ลงทุนหลายกรณี จึงขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบให้แน่ชัดว่า เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินลงทุนหรือการทุจริตของผู้แนะนำการลงทุน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , ,