ก.ล.ต.ออกเกณฑ์บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง-เครื่องมือบริหารสภาพคล่องกองทุนรวม

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อยกระดับให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพและมีเครื่องมือบริหารสภาพคล่องที่หลากหลาย เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนมากยิ่งขึ้น

จากสถานการณ์ความผันผวนของภาวะตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงเดือนมี.ค.63 ส่งผลกระทบให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมมีความผันผวนสูง และหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศได้ออกมาตรการเสริมสภาพคล่องยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

ก.ล.ต. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ บลจ. เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2564 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาธุรกิจและสื่อสารบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดย ก.ล.ต. และผู้ประกอบธุรกิจเห็นความสำคัญร่วมกันในการยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้

  1. บลจ. มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบกองทุน การติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีแผนรองรับที่เหมาะสม
  2. บลจ. ต้องจัดให้มีเครื่องมือบริหารสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อรองรับการจัดการกองทุน ซึ่งจะช่วยรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีที่เกิดความผิดปกติรุนแรง อีกทั้ง ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 12 มี.ค.-10 เม.ย.64 และคณะกรรมการ ก.ล.ต ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

ก.ล.ต. จึงได้ออกประกาศเพื่อรองรับการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม จำนวน 3 ฉบับ โดยกำหนดให้ บลจ. จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และจัดทำระบบรองรับการใช้เครื่องมือบริหารสภาพคล่องภายในวันที่ 1 ม.ค.65 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้จัดทำแนวทางดำเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวมเปิดเพื่อเป็นแนวทางให้ บลจ. ถือปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 3 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป

“การออกหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมทำให้ บลจ. มีการยกระดับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเครื่องมือบริหารสภาพคล่องที่หลากหลายและเพียงพอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงิน”

น.ส.รื่นวดี กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,