ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงเกณฑ์ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange Rules)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange Rules) และการให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายฯ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมกับมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange Rules) และการให้ความเห็นชอบแล้วนั้น ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าวและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) กำหนดหลักการและมาตรฐานขั้นต่ำของ Exchange Rules ไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แก่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (listing & delisting) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการชำระราคาและการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล (trading, clearing & settlement) และหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) นอกจากนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ Exchange Rules โดย ก.ล.ต. เป็นไปอย่างชัดเจน จะมีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ Exchange Rules ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(2) กำหนดให้การให้ความเห็นชอบ Exchange Rules ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอำนาจของ ก.ล.ต.

(3) กำหนดให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดเผย Exchange Rules ผ่านทางเว็บไซต์ทางการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือช่องทางอื่นที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้

ทั้งนี้ เอกสารรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1003 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2567

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ค. 67)

Tags: ,