ก.เกษตรฯ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้ยกระดับคุณภาพข้าวไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมพัฒนาข้าวไทยครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามนโยบายเกษตร 4.0 ของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวการแปรรูปและการตลาดตลอดห่วงโซ่ โดยระดมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตร ภาคเอกชนและภาคเกษตรกรชาวนา แบบร่วมมือกัน และเข้มแข็งไปด้วยกัน (Win Win situation) ทำงานเชิงระบบต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานข้าวไทย

ในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวการปลูกและหลังการเก็บเกี่ยว เริ่มจากการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามนโยบายตลาดนำการผลิต ทั้งพันธุ์คัดพันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม ผ่านเครือข่าย AIC จังหวัด เข้าร่วมในพื้นที่จังหวัด อำเภอ จนถึงชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนอาสาพร้อมด้วยการบริหารจัดการน้ำด้วยพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพาะปลูกข้าวอย่างเป็นระบบ ทั้งการใช้น้ำใต้ดิน และน้ำจากระบบชลประทาน

นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการผลิตข้าว GAP และข้าวอินทรีย์จับคู่กับ โรงสี GMP/Organic และได้เสนอการทำ Contract Farming ระหว่างโรงสี กับชาวนาโดยเฉพาะนาข้าวแปลงใหญ่ แปลงข้าวอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นใจข้าวที่มีมาตรฐาน พร้อมเชื่อมโยงตลาดข้าวกับ ตลาดกลางสินค้าเกษตรในพื้นที่ชุมชน เสริมตลาดออนไลน์ และ Platform เช่น ไปรษณีย์ไทย การขยายสินค้าผ่านระบบโลจิสติกส์ที่เป็นช่องทางการตลาดข้าว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางตลาดสินค้าฮาลาลที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงในตลาดสินค้าเกษตรอาหารโลก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ค. 64)

Tags: , , ,