ก.เกษตรฯ เผยโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 3,500 แปลง

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 3,501 แปลง จากเป้าหมาย 5,250 แปลง

โดยแบ่งเป็น แปลงใหญ่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร 1,101 แปลง กรมการข้าว 2,101 แปลง กรมปศุสัตว์ 117 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 136 แปลง กรมหม่อนไหม 17 แปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการใช้จ่ายเสนอคณะอนุกรรมการจังหวัด 2,637 แปลง หรือคิดเป็น 75% ของแปลงที่เข้าร่วม มีผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัด อนุมัติแล้วจำนวน 1,029 แปลง ทำ MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 534 แปลง และดำเนินการโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 183 แปลง

นายทองเปลว กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการโอนเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทำการให้เสร็จสิ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และคาดว่าภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,