ครม.ตั้ง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ นั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.64 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติ/เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และต่ออายุข้าราชการ และข้าราชการการเมือง

– สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการฯ ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ และ นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65

– กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้ง นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.64 เป็นต้นไป

– สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายนพดล พลเสน เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

– กระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้ง น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.64 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 64)

Tags: , , , , ,