ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด-19 ให้สอดคล้องปัจจุบัน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 4

โดยเป็นการปรับปรุงรายละเอียดของฉบับก่อนหน้านี้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น และไม่ครอบคลุมถึงบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19

สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

  • ค่าห้อง และค่าอาหาร ทั้งหอผู้ป่วยวิกฤต และห้องแยกโรค วันละ 6,250 บาท
  • ค่าบริการพยาบาลทั่วไปไอซียู วันละ 7,400 บาท
  • ค่าบริการแพทย์ขณะส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล ครั้งละ 2,000 บาท
  • ค่ารถยนต์รับส่งต่อผู้ป่วยจากบ้านหรือโรงแรมไป-กลับ ครั้งละ 875 บาท
  • ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค ชุดละ 13,750 บาท เพิ่มข้อความ “ยา Remdesivir 100 mg inj. ให้เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข” เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,