สธ.เผยผลโพลประชาชนห่วงโรคโควิดระบาดจากแรงงานต่างด้าว

แนะเพิ่มความเคร่งครัด

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยผลดีดีซีโพล (DDC Poll) ชี้ประชาชนห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่เห็นควรให้สถานประกอบการทั่วประเทศปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว มีระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 และสื่อสารให้ลูกจ้าง แรงงาน และผู้ประกันตนในสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยประชาชนส่วนใหญ่ 76.8% เห็นว่า ควรชะลอการอนุมัติการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และ 69.6% เห็นว่าสามารถให้แรงงานต่างด้าวทำงานได้โดยมีมาตรการไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิด-19 หากมีการจ้างงานในสถานประกอบการควรปฏิบัติดังนี้ 1) 69.2% เห็นว่าควรนำแรงงานเข้าลงทะเบียน เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 2) 85.2% เห็นว่าควรสื่อสารให้แรงงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 3) 82.7% ให้ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เรื่องไวรัสโควิด 19 และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 4) 85.5% เห็นว่าควรแจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และ 5) 86.5% เห็นว่าควรมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ในที่ทำงานให้เพียงพอ

สำหรับการจัดสวัสดิการดูแลให้กับแรงงานต่างด้าวนั้น 81.2% เห็นว่าควรตรวจโรคโควิด-19 ให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, 66.2% เห็นว่าควรมีสถานที่รักษาโรคโควิด-19 ให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคน และ 66.1% เห็นว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวสามารถฉีดวัคซีนได้หลังจากที่ประชาชนคนไทยได้รับแล้ว

“ผลสำรวจดังกล่าวทำให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นถึงความสัมพันธ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและมีความวิตกกังวล จึงเห็นควรให้สถานประกอบการมีการจัดสวัสดิการดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าวและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” นพ.โอภาส กล่าว

ในส่วนของภาครัฐมีการบูรณาการความร่วมมือหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ นายจ้าง สวัสดิการแรงงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ และเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมควบคุมโรค กำหนดแผนดำเนินงาน มีระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค กำกับติดตาม การดำเนินการเฝ้าระวัง คำแนะนำ และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการสำหรับกลุ่มแรงงาน นายจ้าง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโควิด-19

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรครณรงค์ให้สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และตระหนักถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยประชาสัมพันธ์ในภาษาของแรงงานต่างด้าวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ผลสำรวจดังกล่าวมาจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพเรื่อง “โรคโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว” จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 3,500 คน ในพื้นที่ 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสำรวจเมื่อวันที่ 5-9 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,