สศก.-ธปท.ร่วมพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจเกษตร เพื่อข้อมูลเชิงลึก-แม่นยำ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงาน Big Data ด้านการเกษตร ว่า สศก.ได้เร่งพัฒนาฐานข้อมูล Big Data มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริหารและการให้บริการข้อมูลภาคเกษตรในทุกมิติ สำหรับปี 2564 สศก. และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้ความร่วมมือ MOU ของทั้งสองฝ่าย ได้ร่วมกันพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ที่เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในยุคดิจิทัลในการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรอย่างรอบด้าน มีข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ มีความแม่นยำและทันต่อทุกสถานการณ์

โดยระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Decision Support System) ที่ให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย

  • 1) รายรับจากการขายสินค้าเกษตรของเกษตรกร
  • 2) ต้นทุนการผลิต
  • 3) มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติ
  • 4) เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ เป็นรายพืชและรายจังหวัด

การพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ในระยะที่ 1 จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัด อาทิ กำหนดฤดูกาลเพาะปลูก กำหนดรอบรายสินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่มีการผลิตรายจังหวัด และการประมาณการผลผลิตภาพรวม เข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และประมวลผลด้วยวิธีการจัดทำดัชนีแบบลูกโซ่ สามารถรายงานสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเป็นรายเดือน ในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ซึ่งเป้าหมายของระบบติดตาม ระยะที่ 1 คือ ค่าพยากรณ์ผลผลิต จะใกล้เคียง ค่าจริงผลผลิต เมื่อช่วงการเพาะปลูกเข้าใกล้การเก็บเกี่ยว รวมทั้งการปรับค่าพยากรณ์ผลผลิต สะท้อนผลผลิตในพื้นที่อย่างทันกาลและมีเหตุผล และในระยะถัดไป จะมีการนำเข้าข้อมูลมิติอื่น ๆ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น อาทิ ต้นทุน ความเสียหายจากภัยพิบัติ การช่วยเหลือของภาครัฐ

“ความแม่นยำของผลการพยากรณ์ จะมีส่วนสำคัญอย่างมากอย่างต่อกำหนดนโยบาย รวมทั้งสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในเชิงการผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป” นายฉันทานนท์กล่าว

ล่าสุด สศก. โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวเลขประมาณการผลผลิต ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 (สศท.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศท. 1-12 เรียนรู้การใช้งาน Web Application และการปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพข้อมูลผลผลิตของระบบเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงลึกในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับโครงสร้างภาคเกษตรรายพื้นที่

เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า การพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้ความร่วมมือกับ ธปท.ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นของ Big Data ด้านการเกษตร ซึ่งหลังจากการนำเข้าข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติในระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว สศก. โดย NABC จะวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบระดับจังหวัด ระดับภาค และประเทศ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ระยะแรก จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้เฉพาะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งในส่วนของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลบริการด้านต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ www.nabc.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 0-2579-8161

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,