BANPU เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 3 รุ่นต่อนลท.ทั่วไป ชูดอกเบี้ย 2.90-4.00%

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านปู (BANPU) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หุ้นกู้ฯ ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป มีจำนวน 3 รุ่น อายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [2.90-3.10]% ต่อปี อายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.20-3.50]% ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.70-4.00]% ต่อปี วันจองซื้อหุ้นกู้ที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

โดยเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) และบล.เกียรตินาคินภัทร ผ่านสาขาปกติและระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

“บริษัทฯ มั่นใจว่า หุ้นกู้ฯ บ้านปูจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่พิจารณาลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และมีศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคต สะท้อนได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ภายใต้ความท้าทายของอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับการวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารเงินสดไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งยังเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อว่า หุ้นกู้ฯ บ้านปูจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU กล่าว

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.

จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน จึงได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นกู้ฯ BANPU เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจองซื้อหุ้นกู้ฯ ที่สาขา หรือ หน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าว นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บ้านปูพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ สำหรับปี 2564-2568 ต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินธุรกิจครอบคลุม 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยสร้างการเติบโตจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ประกอบด้วย ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ครอบคลุมโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนการเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

BANPU จึงขยายการผลิตพลังงานไฟฟ้าในหลายรูปแบบเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 6,100 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 และสร้างสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตและความต้องการใช้พลังงาน รวมทั้งสร้างรากฐานสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานของบ้านปู มีพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงในการส่งมอบกระแสไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่งเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลียจำนวน 2 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 166.8 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้รับซื้อที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่มน่าลงทุน สะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ ที่กำลังเร่งสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งการพัฒนาโซลูชันและขยายการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุค New Normal อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 51 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 1,543 ล้านบาท) สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยมีรายได้จากการขายจำนวน 736 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 22,269 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 102 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 936 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 29,336 ล้านบาท) เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU กล่าวด้วยว่า การผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งเทคโนโลยีพลังงานไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,