BJC โยกบ.ย่อยธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้ TGH บริหาร

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) แจ้งว่า บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) ได้จำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด (BCS) ให้กับบริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด (CSH) ซึ่ง CSH เป็นบริษัทร่วมทุนที่ BIGC เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิตโดยการร่วมทุนภายใต้สัญญาร่วมลงทุน

โดย BIGC จะเสนอจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 10,801,656 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.80 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BCS รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 บาท ให้แก่ CSH ซึ่งผลจากจำหน่ายไปหุ้นสามัญใน BCS จำนวนดังกล่าว ทำให้ BCS พ้นจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด (CSH) หรือ บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 68.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเดิมชื่อ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด (MEIS หรือ บริษัทร่วม) จาก BIGC (ผู้ขาย)

ภายหลังทำรายการข้างต้น CSH ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MEIS จึงส่งผลให้ MEIS เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 31.21 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 100

ทั้งนี้ MEIS ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนให้บริการธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่งภายหลังทำรายการ

ดังกล่าว บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของ MEIS แต่อย่างใด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,