CHAYO-W2 เปิดเทรดวันแรกที่ 6.20 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 5.15-6.55 บาท

CHAYO-W2 เปิดเทรดวันแรกที่ 6.20 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 10.01 น.หุ้น CHAYO อยู่ที่ 14.60 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 1.56 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 14.50 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 14.60 บาท และราคาลงต่ำสุด 14.50 บาท

บล.ทิสโก้ ระบุในบทวิเคราะห์ฯประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ครั้งที่ 2 ใช้ชื่อย่อว่า CHAYO-W2 ที่ 5.84 บาท (BSM) อิงราคาหุ้นแม่ที่ 14.60 บาท โดยมีความผันผวนของหุ้นแม่ที่ 61.4% ในด้านผู้ที่ได้รับ CHAYO-W2 มีต้นทุนจากการขึ้นเครื่องหมาย XW ที่ 7.20 บาท แม้ว่าความผันผวนของหุ้นแม่จะค่อนไปทางที่สูงแต่ให้ All-in Premium ที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากสถานะของ CHAYO-W2 ที่ ITM อยู่ราว 42% ทำให้รวมผลกระทบจากการเกิด Dilution Effect ที่ 20% เข้าไปในราคา

ด้านความน่าสนใจในการเก็งกำไรแทนหุ้นแม่ CHAYO-W2 มี Eff.Gearing ที่ประมาณ 2 เท่าทำให้ใช้เก็งกำไรได้และหุ้นแม่เองก็มีสภาพคล่องในการซื้อขายและตลาดเองก็ให้มูลค่าที่เหมาะสมของ CHAYO ที่ 18.32 บาท แต่อย่างไรก็ตามหากเทียบกับในตลาดที่มี CHAYO-W1 ที่มี All-in Premium ติดลบแล้ว เรามองว่า CHAYO-W1 จะมีการประเมินมูลค่าที่ถูกกว่า (อัตราการใช้สิทธิ 1 : 1.211 ที่ราคา 5.365 บาท)

พร้อมให้กรอบมูลค่าของ CHAYO-W2 ไว้ที่ 5.15-6.55 บาท เมื่อราคาหุ้น CHAYO เคลื่อนไหวในกรอบ 13.60-15.60 บาท โดยมี Volatility 61% per year

CHAYO ประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

CHAYO-W2 จำนวนที่ออก 212.13 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราใช้สิทธิ 1 : 1 @ 10.25 บาท อายุ 2 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 ก.ย. 2564 และใช้สิทธิได้ครั้งสุดท้ายในวันที่ 22 มิ.ย. 2566

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,